счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

Кодекс за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване

Извадка от Кодекс за социално осигуряване след последните промени и изменения в  ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г.

Пълния текст на кодекса можете да изтеглите тук

Предмет
Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2003
г.) Този кодекс урежда обществените отношения, свързани със:
1. държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова
злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
2. допълнителното социално осигуряване, което включва:
а) допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт;
б) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) допълнителното
доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при
старост;
в) допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или
професионална квалификация.
Част първа.
ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРЕДИШЕН ДЯЛ I - ДВ, БР. 67 ОТ 2003
Г.)
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Обхват на осигуряването
Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при:
1. временна неработоспособност;
2. временна намалена работоспособност;
3. инвалидност;
4. майчинство;
5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) безработица;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) старост;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) смърт.
(2) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата, които подлежат
на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във:
1. фонд "Общо заболяване и майчинство" за общо заболяване и майчинство,
което включва осигуряването за временна неработоспособност, временно намалена
работоспособност и майчинство;
2. фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
3. фонд "Трудова злополука и професионална болест" за трудова злополука и
професионална болест, което включва инвалидност, смърт, временна
неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова
злополука и професионална болест;
4. фонд "Безработица" за безработица.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За осигурените лица по
чл. 4, ал. 1 се внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фондовете
"Общо заболяване и майчинство", "Пенсии", "Трудова злополука и професионална
болест" и "Безработица".
(4) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За осигурените лица за
трудова злополука и професионална болест се внасят осигурителни вноски в размерите,
определени за фонд "Трудова злополука и професионална болест".
(5) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) За осигурените лица за
инвалидност, поради общо заболяване, за старост и за смърт се внасят осигурителните
вноски в размерите, определени за фонд "Пенсии".
Принципи на осигуряването
Чл. 3. Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на
принципите на:
1. задължителност и всеобщност на осигуряването;
2. солидарност на осигурените лица;
3. равнопоставеност на осигурените лица;
4. социален диалог при управлението на осигурителната система;
5. фондова организация на осигурителните средства.
Осигурени лица
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително
осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване,
старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този
кодекс са:
1. (доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.,
в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр.
49 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа,
през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на
заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по чл. 4а, ал. 1.
Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта,
не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) държавните служители по
Закона за държавния служител;
3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006
г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) съдиите,
прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по
вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и
инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;
4. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила
от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 68 от
2006 г., в сила от 01.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. -
ДВ, бр. 43 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2009 г., в сила от
01.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.)
военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,
държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по
Закона за Държавна агенция "Национална сигурност и по Закона за специалните
разузнавателни средства, както и лицата по чл. 69, ал. 6;
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 4, изм. - ДВ, бр.
74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) членовете на кооперации, упражняващи трудова
дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации,
работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за
безработица;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които
работят по втори или по допълнителен трудов договор;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105
от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм.
- ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) управителите и прокуристите на
търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на
съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски
дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за
управление на неперсонифицирани дружества;
8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от
2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)
лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата
по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква
и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
9. (нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.) специализантите, които
получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от
номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за
здравето;
10. (нова - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г.) кандидатите за младши
съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.,
изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Работниците и служителите, наети
на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през
календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за
не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват
задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и
професионална болест.
(3) (Обявена за противоконституционна по отношение на работещите
пенсионери, включени в кръга на задължително осигурените лица по този законов текст
- РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) Задължително осигурени за инвалидност поради общо
заболяване за старост и за смърт са:
1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност;
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи
трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски
дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества;
3. (обявена за противоконституционна - РКС, ДВ, бр. 55 от 2000 г.) докторантите,
ако не са осигурени за пенсия на друго основание;
4. (*) (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от
01.01.2004 г.) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.,
изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата, които полагат труд без
трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една
минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са
осигурени на друго основание през съответния месец;
6. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) лицата, които полагат
труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през
съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.,
изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2 и 4 по свой
избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2002 г., в сила от 01.01.2002
г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.) Лицата, изпратени на работа в
чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо
заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от
01.01.2010 г.) Лицата по ал. 3, т. 1, 2, 4 - 6, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по
свое желание.
(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от
2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба
за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат,
може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо
заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по
законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор,
по който Република България е страна.
(8) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Съпрузите на лицата по
ал. 3, т. 1 и 4, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност,
могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо
заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по
ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата
по ал. 3, т. 1 се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се
лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за
съпрузите на лицата по ал. 3, т. 4 - върху минималния осигурителен доход за
регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
(10) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 7, доп. - ДВ,
бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в
сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица, на лицата, работещи без трудово
или служебно правоотношение на лицата по ал. 7, 8 и 9, и на лицата, изпратени на
работа в чужбина от български работодател или с посредничество на българска
организация, се урежда от Министерския съвет по предложение на Националния
осигурителен институт.
Осигуряване на морски лица
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Морските лица
задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство,
инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и
професионална болест върху избран месечен осигурителен доход между минималния и
максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен
със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(2) Лицата по ал. 1 по свой избор и желание могат да се осигуряват изцяло за
своя сметка и за безработица върху избрания месечен осигурителен доход между
минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
съответната година.
(3) Лицата по ал. 1 внасят осигурителни вноски в размерите, определени за фонд
"Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Безработица" и фонд "Трудова
злополука и професионална болест", както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 17,8 на сто за фонд
"Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещите при условията на І
или ІІ категория труд - 20,8 на сто;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 12,8 на сто за фонд
"Пенсии" за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещите при условията на
І или ІІ категория труд - 15,8 на сто;
3. 3,5 на сто за фонд "Общо заболяване и майчинство";
4. 1 на сто за фонд "Безработица";
5. 1,1 на сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест".
(4) Лицата по ал. 1 не определят окончателен размер на осигурителния доход от
трудово правоотношение като морски лица.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2012
г., в сила от 01.08.2012 г.) Редът за осигуряване на лицата по ал. 1 и 2 се урежда с акта
на Министерския съвет по чл. 4, ал. 10.
(6) Когато лицата по ал. 1 получават доходи и от дейности по чл. 4,
осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не
повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:
1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителния доход като морски лица;
3. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в
търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или
занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и
тютюнопроизводители;
4. доходи за работа без трудово правоотношение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителните вноски на
лицата по ал. 1 се внасят от работодателя до 25-о число на месеца, следващ месеца,
през който е положен трудът.
Осигурители
Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109
от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурител е всяко физическо лице, юридическо лице
или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение
по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица. Държавата участва в
осигуряването чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в
чл. 21, т. 5.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Самоосигуряващ
се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във
фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006
г.) Регистрацията на осигурителите и самоосигуряващите се лица в Националния
осигурителен институт се извършва служебно въз основа на данните в регистъра и
базите данни на Националната агенция за приходите по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 67
от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005
г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се
лица и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите
данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.,
в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) осигурителния
доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския
пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно
осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите",
дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване;
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)
декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за държавното обществено
осигуряване, "Учителския пенсионен фонд", здравното осигуряване, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд "Гарантирани вземания на
работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица. Декларация за сумите за осигурителни вноски за държавното
обществено осигуряване и за допълнителното задължително пенсионно осигуряване се
подава и за лицата по чл. 4, ал. 5 и 9.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2004 г., в
сила от 01.01.2005 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. -
ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 29.12.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от
01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Съдържанието,
сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал. 4 се
определят с наредба, издадена от министъра на финансите съгласувано с управителя
на Националния осигурителен институт. Данните по ал. 4 се използват за изчисляване и
отпускане на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.
(7) (Предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2005 г.)
Осигурителят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и
осигурителен доход:
1. при прекратяване на трудови или служебни правоотношения-в срок до 30 дни
от прекратяване на правоотношението;
2. по искане на осигуряваното лице или негов представител-в 14-дневен срок от
искането.
(8) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 67
от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006
г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Националната агенция за приходите предоставя на Националния осигурителен институт
данните по ал. 4, т. 1, за приходите от осигурителни вноски, данните от уведомленията
по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда и данните за открити и закрити банкови сметки на
осигурителите и самоосигуряващите се лица по чл. 25, ал. 1 от Закона за Националната
агенция за приходите. Редът за предоставяне на информацията се определя с
инструкция, издадена съвместно от управителя на Националния осигурителен институт
и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(9) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 67
от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 104 от
2005 г., в сила от 27.12.2005 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При
прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник,
разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за
съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори
(заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен
отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни
правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със
съдебно решение за заличаване или заличаването подлежи на вписване в търговския
регистър, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното
поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за
постановяване на решението, съответно за вписването в търговския регистър.
(11) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Националният
осигурителен институт създава и поддържа информационна система за
разплащателните ведомости, предадени по реда на ал. 10. Данните от
информационната система се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и
паричните обезщетения.
(12) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителят на
Националния осигурителен институт издава инструкция за условията и реда за
приемане и съхраняване на документите по ал. 10.
(13) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите изготвя и представя в Министерството на труда и социалната
политика и в надзорния съвет на Националния осигурителен институт информация за
размера на събраните социалноосигурителни вноски, тенденциите и предприетите
мерки за тяхната събираемост на шестмесечие.
Осигурителни вноски и осигурителен доход (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г.,
в сила от 01.01.2002 г.)
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от
2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. -
ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от
01.01.2009 г.) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на
държавното обществено осигуряване, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г.,
в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр.
99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари
1960 г.:
а) 17,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за
лицата по чл. 69а - 20,8 на сто;
б) 40,8 на сто за лицата по чл. 69;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г.,
в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г., изм. - ДВ, бр.
99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31
декември 1959 г.:
а) 12,8 на сто, а за работещите при условията на I или II категория труд и за
лицата по чл. 69а - 15,8 на сто;
б) 35,8 на сто за лицата по чл. 69;
3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013
г., в сила от 01.01.2014 г.) за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната вноска за фонд
"Пенсии" по т. 2 се увеличава с 5 процентни пункта;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) 3,5 на сто за
фонд "Общо заболяване и майчинство";
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) едно на сто за
фонд "Безработица";
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) от 0,4 до 1,1 на
сто за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определени със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година по групи
основни икономически дейности.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009
г., в сила от 01.01.2010 г.) Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва
всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и
други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване се определят:
1. максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната
година;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) минималният месечен
размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се
лица, определен съобразно облагаемия им доход за дейността като самоосигуряващо
се лице;3. (нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) основните икономически
дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен
размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии,
както и минималния осигурителен доход за тях.
(3) (*) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 112 от
2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. -
ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от
01.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 01.09.2011 г.) Осигурителните
вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 и 8 се дължат върху
получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни
възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от
минималния осигурителен доход по ал. 2, т. 3, а за лицата, за които не е определен
минимален осигурителен доход - минималната месечна работна заплата за страната и
не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Осигурителните
вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 9 се дължат върху получените възнаграждения, но
върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.
Осигурителните вноски за работниците и служителите и за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5, 7,
8 и 9 и ал. 3, т. 5 и 6 се разпределят между осигурителите и осигурените, както следва:
1. за 2000 и 2001 г. - 80:20;
2. 2002 - 2004 г. - 75:25;
3. 2005 г. - 70:30;
4. 2006 г. - 65:35;
5. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 2007 г. - 65:35;
6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) 2008 г. - 60:40;
7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008
г., в сила от 01.01.2009 г.) от 1 януари 2009 г. осигурителната вноска за фондовете
"Общо заболяване и майчинство" и "Безработица" се разпределя в съотношение 60:40;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008
г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ,
бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от
01.01.2014 г.) от 1 януари 2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата,
родени преди 1 януари 1960 г., както и за лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови
правоотношения, се разпределя, както следва:
а) 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице -
17,8 на сто;
б) (доп. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 9,9 на сто за сметка на
осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд и за лицата
по чл. 69а - 12,9 на сто;
9. (нова - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009
г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) от 1 януари
2011 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" за лицата, родени след 31 декември
1959 г., се разпределя, както следва:
а) 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице, а за самоосигуряващото се лице -
12,8 на сто;
б) (доп. - ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) 7,1 на сто за сметка на
осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд и за лицата
по чл. 69а - 10,1 на сто.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008
г., в сила от 01.01.2009 г.) Възнаграждението за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6, върху
което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите
за дейността, определени по реда на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 119 от
2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. -
ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от
01.01.2013 г.) Осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 10 се дължат
върху получените или начислените, но неизплатени брутни месечни възнаграждения по
тези правоотношения, но върху не повече от максималния месечен размер на
осигурителния доход и не по-малко от минималната месечна работна заплата за
страната, и са за сметка на държавния бюджет, съответно бюджета на съдебната власт.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за
фонд "Трудова злополука и професионална болест", с изключение на вноските за
лицата по чл. 4а, ал. 1 са за сметка на осигурителите.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурителните вноски за
лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово:
върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер
на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за
съответната година.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006
г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ,
бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от
01.01.2010 г.) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за лицата по ал. 7
се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната
година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна
декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да
бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния
месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от
осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд "Пенсии" и
за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срока за подаване на
данъчната декларация. Годишният осигурителен доход се определя като разлика между
декларирания или определения с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната
трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни
вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи,
получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила
ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък
облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за
съответната година.
(9) (*) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Регистрираните
земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена
растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на
осигурителния доход за тази дейност. Осигурителните вноски за тези лица могат да се
изплащат от фондове за подпомагане на земеделските производители по ред,
определен от Министерският съвет.
(10) За лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по
чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но
върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния
ред:
1. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) доходи от дейности на
лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. (*) (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. - ДВ, бр. 109 от
2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) осигурителен доход като еднолични търговци,
собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества,
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани
земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.
(11) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от
2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Върху средствата за социални разходи, давани
постоянно или периодично пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 в пари или в натура, се
внасят осигурителни вноски в размера за фонд "Пенсии", определени съответно по реда
на ал. 3 и 5.
(12) Осигурителните вноски за сметка на осигурителите не могат да се удържат
от възнаграждението на осигурените. То не може да се намалява с размера им.
(13) Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят
осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на
Националния осигурителен институт.
(14) (Нова - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Справката по ал. 8 в годишната данъчна декларация по
Закона за данъците върху доходите на физическите лица се утвърждава от министъра
на финансите и управителя на Националния осигурителен институт.
Осигурителни вноски и осигурителен доход на лица, командировани в
друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или в
Конфедерация Швейцария
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г.) (*) (1) (Доп. - ДВ, бр.
100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Осигурителните вноски
за работниците и служителите, командировани по реда на чл. 121, ал. 3 и 4 от Кодекса
на труда, се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените,
брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, както и
други доходи от трудова дейност в приемащата държава и в България, но върху не по-
малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава, а за
работниците и служителите, командировани в държава, в която не са определени
минимални ставки на заплащане - минималния осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 и
върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 2,
т. 1.
(2) Осигурителните вноски за лицата по ал. 1 се дължат в размерите по чл. 6, ал.
1 и се разпределят между осигурителите и осигурените по реда на чл. 6, ал. 3.
Ред за внасяне на осигурителните вноски (Загл. изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в
сила от 01.01.2002 г.)
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от
2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителните в

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435