счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Прилагаме актуален ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗЗО) след последни изменения и допълнения в ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г. Изтеглете закона в pdf версия тук

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Този закон урежда здравното осигуряване в Република България и свързаните с него
обществени отношения.
(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012
г., в сила от 07.08.2012 г.) Здравното осигуряване е дейност по набирането на
здравноосигурителни вноски и премии, управлението на набраните средства и тяхното
разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в този закон,
в националните рамкови договори (НРД) и в застрахователните договори.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Здравното осигуряване
е задължително и доброволно.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Задължителното
здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от
задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, което се
осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните
териториални поделения - районни здравноосигурителни каси (РЗОК). Задължителното
здравно осигуряване предоставя основен пакет от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на НЗОК.
(2) Набирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски,
които се определят със закон, се осъществява от Националната агенция за приходите.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от
2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Доброволното здравно осигуряване е дейност по
поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни
услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.
Глава втора.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Задължителното
здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска
помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и
свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г., в сила от 01.01.2004 г.) Правото на избор е
валидно за цялата територия на страната и не може да бъде ограничавано по
географски и/или административни основания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Условията и редът за
упражняване правото на достъп и свободен избор на осигурените лица до медицинска
помощ се уреждат в наредбата по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето и в националните
рамкови договори.
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Националният
рамков договор е нормативен административен акт, който има действие на територията
на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите
на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.
Чл. 5. Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на:
1. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) задължително участие при набирането на
вноските;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) участие на държавата, осигурените и
работодателите в управлението на НЗОК;
3. солидарност на осигурените при ползването на набраните средства;
4. отговорност на осигурените за собственото им здраве;
5. равнопоставеност при ползването на медицинска помощ;
6. (нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) равнопоставеност на изпълнителите на
медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) самоуправление на НЗОК;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) договаряне на взаимоотношенията
между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ;
9. (нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) основен пакет от здравни дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК;
10. (нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) свободен избор от осигурените на изпълнители
на медицинска помощ;
11. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) публичност в дейността на НЗОК
и публичен контрол върху извършваните от нея разходи.
Раздел II.
Национална здравноосигурителна каса
Чл. 6. (1) Създава се Национална здравноосигурителна каса като юридическо
лице със седалище София и с предмет на дейност - осъществяване на задължителното
здравно осигуряване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2004
г., в сила от 21.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.)
Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление, районни
здравноосигурителни каси и поделения на районните здравноосигурителни каси.
Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък,
приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със
заповед на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009
г., в сила от 18.12.2009 г.) Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) управителят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Служителите в
централното управление, районните здравноосигурителни каси и поделенията на
районните здравноосигурителни каси заемат длъжности по служебно или по трудово
правоотношение. За служителите по трудово правоотношение се прилага чл. 107а от
Кодекса на труда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) За структурните звена на
НЗОК по ал. 2 се прилага Законът за администрацията, доколкото друго не е
предвидено в този закон.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Националната
здравноосигурителна каса не може да извършва доброволно здравно осигуряване.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г.)
Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г.)
Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г.)
Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98
от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове -
един представител на представителните организации за защита правата на пациентите,
двама представители на представителните организации на работниците и служителите,
двама представители на представителните организации на работодателите и 4
представители на държавата, един от които е изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите.
(2) Представителите по ал. 1 на представителните организации за защита
правата на пациентите се избират и освобождават от организациите, признати по реда
на чл. 86в от Закона за здравето.
(3) Представителите по ал. 1 на представителните организации на работниците и
служителите и на представителните организации на работодателите се избират и
освобождават от организациите, признати по реда на чл. 3 от Кодекса на труда.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Председателят на
надзорния съвет и останалите трима представители на държавата в надзорния съвет се
определят и освобождават с решение на Министерския съвет по предложение на
министъра на здравеопазването.
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният
съвет се избира за срок 5 години.
(2) Предсрочно освобождаване на член на надзорния съвет се извършва:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг
от 6 месеца;
3. при наличие на основанията по чл. 18;
4. по решение на Министерския съвет или на съответните организации по чл. 13,
ал. 2 и 3.
(3) На мястото на предсрочно освободения член на надзорния съвет или при
смърт се избира по реда на чл. 13 нов член за срок до края на мандата на съвета.
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният
съвет:
1. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) приема правилник за
устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
2. (в сила от 01.01.2010 г.) участва в изготвянето и приемането на НРД;
3. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на
министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3;
4. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на
бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) осъществява контрол
върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по
дейността на НЗОК;
6. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) взема решение за
временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител на
НЗОК в случаите по чл. 19, ал. 4;
7. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
8. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г.,
в сила от 01.01.2014 г.)
9. взема решения за сключване на сделки над определения от правилника за
устройството и дейността на НЗОК размер;
10. взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
11. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за
провеждане на конкурси за директори на РЗОК;
12. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява прогнозните
обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със
становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл.
19, ал. 7, т. 12;
13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява методиките за
остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в
съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването по чл. 55е, ал. 1;
14. (нова - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) определя представителите на НЗОК, които
съгласуват условията и реда по чл. 45, ал. 15.
(2) Членовете на надзорния съвет отговарят солидарно за виновно причинени
вреди на НЗОК.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) Членовете на надзорния
съвет не получават възнаграждения за участие в заседания на съвета.
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Надзорният
съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно. Заседанията на съвета
се свикват от неговия председател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Извънредно заседание на
надзорния съвет може да бъде свикано от неговия председател, от една трета от
членовете му, от управителя на НЗОК и от министъра на здравеопазването по
предложен от тях дневен ред.
(3) Надзорният съвет взема решения при присъствието на най-малко две трети
от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа "за", с изключение на случаите по чл. 15,
ал. 1, т. 1, 2 и 5, в които решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) В заседанията на
надзорния съвет участва и управителят на НЗОК без право на глас.
(5) Организацията на работа на надзорния съвет се урежда в съответствие с
действащото законодателство в правилника за устройството и дейността на НЗОК.
Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.)
Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Не могат да
бъдат членове на надзорния съвет лица, които са:
1. народни представители или министри;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) членове на управителни
или контролни органи на лечебни заведения, съдружници или акционери, притежаващи
над 5 на сто от капитала на лечебните заведения, включително лицата, учредили
лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2, буква "а" и буква "б" от Закона за
лечебните заведения, или работят по трудов договор в лечебно заведение;
3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2010
г., в сила от 01.01.2011 г.) собственици, членове на управителни и контролни органи на
търговски дружества или еднолични търговци с предмет на дейност производство, внос,
търговия на едро или дребно с лекарствени продукти; съдружници или акционери,
притежаващи над 5 на сто от капитала на търговски дружества с предмет на дейност
производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти или работят
на трудов договор в тези дружества.
4. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) директори на РЗОК, техните съпрузи или лицата, с
които се намират във фактическо съжителство, или техните роднини по права или по
съребрена линия до четвърта степен включително;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) служители по трудово правоотношение в НЗОК и
РЗОК;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) били членове на управителен или
контролен орган на търговско дружество или неограничено отговорни съдружници в
дружества, прекратени поради несъстоятелност, при което са останали
неудовлетворени кредитори;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) еднолични търговци, изпаднали в
несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) лишени от право да заемат
материалноотговорни длъжности;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 37 от 2008 г.) осъждани за умишлено престъпление от
общ характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012
г., в сила от 07.08.2012 г.) Забраната по ал. 1 се прилага в срок от три месеца след
отпадане на основанието по ал. 1, т. 2.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на
НЗОК се избира от Народното събрание за срок от 5 години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предложения за избор на
управител на НЗОК могат да се правят от парламентарните групи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управител на НЗОК може
да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
"магистър";
2. има минимум три години професионален опит в областта на управлението на
здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Предсрочно прекратяване
на мандата на управителя на НЗОК става с решение на Народното събрание при:
1. влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
2. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с
който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси;
3. системно нарушаване на неговите задължения, неизпълнение на решение на
надзорния съвет или извършване или допускане извършването от други лица на груби
или системни нарушения на задължителното здравно осигуряване;
4. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) обективна невъзможност
да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца;
5. подаване на оставка;
6. смърт.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) В случаите по ал. 4
надзорният съвет възлага на подуправителя на НЗОК временно да изпълнява
длъжността управител на НЗОК. Народното събрание приема решение за избор на нов
управител на НЗОК в срок, не по-дълъг от 30 дни от прекратяването на договора на
управителя в случаите по ал. 4.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Отношенията между
НЗОК и управителя се уреждат с договор за управление, който се сключва по ред,
определен от надзорния съвет.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на НЗОК:
1. представлява НЗОК в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие със
закона, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на надзорния
съвет;
3. изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и го изпраща за
становище от министъра на здравеопазването, след което внася проекта на закон за
годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването
за разглеждане и одобрение от надзорния съвет;
4. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета
на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася в надзорния съвет за
разглеждане и одобрение;
5. внася одобрения от надзорния съвет проект на закон за годишния бюджет на
НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет;
6. изготвя и внася в надзорния съвет проект на правилник за устройството и
дейността на НЗОК и след неговото приемане го обнародва в "Държавен вестник";
7. предлага на надзорния съвет решение за използване на средства от резерва
на НЗОК;
8. внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените
от надзорния съвет годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен
отчет за дейността на НЗОК;
9. сключва сделки до размер, определен в правилника за устройството и
дейността на НЗОК;
10. предлага на надзорния съвет сключване на сделки в размер над
определения по реда на т. 9;
11. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012
г., в сила от 01.07.2012 г.) обявява и провежда конкурси за директори на РЗОК в
съответствие с изискванията и правилата по чл. 15, ал. 1, т. 11, сключва, изменя и
прекратява трудовите договори с подуправителя на НЗОК и директорите на РЗОК;
11а. (нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) упражнява функциите
на:
а) орган по назначаването по отношение на държавните служители;
б) работодател по отношение на служителите, работещи по трудово
правоотношение в администрацията на НЗОК;
12. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) разработва прогнозните
обеми и цени по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище на министъра на финансите и
на министъра на здравеопазването;
13. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване
от надзорния съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;
14. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) обнародва в "Държавен
вестник" обемите и цените на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55д, ал. 6;
15. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012
г., в сила от 07.08.2012 г.) внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда
на чл. 55г, ал. 5 обеми и цени на медицинската помощ в случаите по чл. 55д, ал. 9,
заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването;
16. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване
от надзорния съвет методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската
помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2;
17. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.) внася за приемане от
Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55е, ал. 2 от надзорния съвет методики
по т. 16 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на
здравеопазването;
18. (нова - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) обнародва в "Държавен вестник" условията и
реда по чл. 45, ал. 15.
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) При осъществяване на
своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Подуправител на НЗОК
може да бъде лице, което отговаря на следните изисквания:
1. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен
"магистър";
2. има минимум три години стаж по специалността.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., отм. - ДВ, бр. 62 от 2010
г., в сила от 10.08.2010 г.)
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) (1) Директорът на
РЗОК:
1. представлява НЗОК на териториално равнище;
2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) организира и ръководи
дейността на РЗОК в съответствие със закона, правилника за устройството и дейността
на НЗОК, решенията на надзорния съвет и актовете на управителя на НЗОК;
3. (отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
4. сключва, изменя и прекратява договорите с изпълнителите на медицинска
помощ на територията, обслужвана от РЗОК, съгласно закона, НРД и правилника за
устройството и дейността на НЗОК.
(2) Директорът на РЗОК може да бъде лице, което отговаря на следните
изисквания:
1. има придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
"магистър";
2. има минимум три години стаж по специалността в областта на управлението
на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело.
(3) Длъжността по ал. 1 се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на
Кодекса на труда.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от
10.08.2010 г.) Не могат да бъдат назначавани за управител и подуправител на НЗОК и за
директор и заместник-директор на РЗОК лица, които:
1. не са български граждани;
2. са поставени под запрещение;
3. са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или лишени по
съответен ред от правото да заемат материалноотговорна длъжност;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) са членове на надзорния
съвет;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) са съпруг или съпруга или се намират във
фактическо съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия - до четвърта
степен включително, или по сватовство - до втора степен включително, с някое от
лицата по т. 4;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) са еднолични търговци, неограничено отговорни
съдружници в търговско дружество, управители, търговски пълномощници, търговски
представители, прокуристи, търговски посредници, ликвидатори или синдици, членове
на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
7. са членове на управителни или контролни органи или акционери в търговско
дружество с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване;
8. са народни представители, министри или заместник-министри;
9. са кметове на общини;
10. заемат ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
11. работят по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше
училище.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Лицата по ал. 1 и
служителите на РЗОК и НЗОК не могат да извършват конкурентна дейност и не могат да
бъдат изпълнители на медицинска помощ по този закон.
Раздел III.
Финансово устройство на Националната здравноосигурителна каса
Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006
г.) Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните
средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от
2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Годишната стойност на разходите за видовете
медицинска помощ, изплащана от НЗОК, са неразделна част от бюджета на НЗОК за
съответната година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 113 от
2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
Чл. 23. (1) Приходите на НЗОК се набират от:
1. осигурителни вноски;
2. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008
г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) трансфери
от държавния бюджет за осигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 2
и 3;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лихви и приходи
от управлението на имуществото на касата;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) приходи,
регламентирани с други закони в полза на здравното осигуряване;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) възстановяване
на направени осигурителни разходи в предвидените в нормативните актове случаи;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) глоби и
наказателни лихви;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) такси,
определени с тарифа на Министерския съвет;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ликвидационни
дялове от търговски дружества -длъжници, обявени в ликвидация;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 113
от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) целеви субсидии от държавния бюджет за изпълнение
на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на
системите за социална сигурност;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9 -
ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дарения и завещания;
11. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 95
от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от
01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013
г., в сила от 01.01.2014 г.) други източници, включително субсидии (трансфери) от
държавния бюджет, в т.ч. и чрез бюджета на Министерството на здравеопазването по
чл. 82, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 3 от Закона за здравето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013
г., в сила от 01.01.2014 г.) При недостиг на средства, могат да се ползват краткосрочни
безлихвени заеми от държавния бюджет.
Чл. 24. Средствата на НЗОК се разходват за:
1. заплащане на медицинска помощ, посочена в чл. 45, договорена с НРД и с
договорите с изпълнителите;
2. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) издръжка на
административните дейности по здравното осигуряване, в размер до 3 на сто от
разходите за съответната година, определени със закона за бюджета на НЗОК;
3. (нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) издаване на документи по
чл. 80а, ал. 1;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) издателска
дейност в рамките на средствата за издръжка на административните дейности на НЗОК;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) придобиване на
движимо и недвижимо имущество и други инвестиционни разходи за нуждите на НЗОК;
6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.,
в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от Националната
агенция за приходите;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 113
от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) медицинска помощ, оказана в съответствие с
правилата за координация на системите за социална сигурност;
8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.,
в сила от 01.01.2012 г.) заплащане на медицински дейности, включително осигуряването
на лекарствени продукти и медицински изделия за тях, определени в закона за бюджета
на НЗОК за съответната календарна година;
9. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., предишна т. 6 - ДВ,
бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от
01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) други разходи.
Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) В бюджета на НЗОК
задължително се предвижда резерв, включително и за непредвидени и неотложни
разходи.
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Резервът на
НЗОК по чл. 25 се определя в размер на сумата от:
1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008
г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила
от 01.01.2011 г.) десет на сто от събраните приходи от здравноосигурителни вноски и
трансферите за здравноосигурителни вноски от други бюджети;
2. други приходи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.) Със средствата от резерва се плащат разходи в случай на
значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за
здравноосигурителни плащания.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.)
Чл. 27. (1) (Отм. - ДВ, бр. 107 от 2003 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Временно свободните
средства на НЗОК се съхраняват в Българската народна банка и могат да се влагат
само по депозитни сметки, обслужвани от Българската народна банка или за
придобиване на първичния пазар на държавни ценни книжа, емитирани от българското
правителство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010
г., в сила от 10.08.2010 г.) Банките, които имат право да оперират със средствата на
НЗОК, се определят съвместно от Българската народна банка и от Министерството на
финансите. От определените от Българската народна банка и Министерството на
финансите банки надзорният съвет по предложение на управителя на НЗОК избира
тези, на които да възложи правото да оперират със средствата на НЗОК.
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Първостепенен
разпоредител със средствата на НЗОК е управителят на НЗОК, а директорите на РЗОК
са второстепенни разпоредители с тях.
Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г.) Управителят на НЗОК
внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет проект на закон за
бюджета на НЗОК в сроковете, предвидени за представяне на проекта на закон за
държавния бюджет на Република България за следващата календарна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Проектът на закон за
годишния бюджет на НЗОК се разглежда от Народното събрание едновременно с
проектите на закони за държавния бюджет и за бюджета на държавното обществено
осигуряване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Със Закона за бюджета на НЗОК задължително
се определят и размерът на задължителната здравноосигурителна вноска, приходите и
разходите по бюджетна класификация, както и диференцираните разходи по
здравноосигурителните плащания за:
1. (изм. - ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) първична извънболнична
медицинска помощ;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) дентална помощ;
4. медико-диагностични дейности;
5. (изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2012
г., в сила от 01.01.2013 г.) лекарства за домашно лечение, и диетични храни за
специални медицински цели;
5а. (нова - ДВ, бр. 101 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) медицински изделия;
6. болнична медицинска помощ;
7. други здравноосигурителни плащания, предвидени в НРД;
8. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) медицинска помощ,
оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална
сигурност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) В случай, че проектът на
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса не бъде приет от
Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се
събират и осигурителните разходи се извършват съобразно утвърдения бюджет за
предходната година, а за издръжката на Националната здравноосигурителна каса се
изразходват месечно до 1/12 от разходите, предвидени в бюджета за предходната
година.
Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от
18.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 10.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от
2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Годишният отчет за изпълнение на бюджета и отчетът за
дейността на НЗОК се внасят от управителя на НЗОК чрез министъра на
здравеопазването и Министерския съвет в Народното събрание не по-късно от 30 юни
следващата година.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Решението на Народното събрание за приемане
на отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността на НЗОК се обнародва в
"Държавен вестник".
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.) Националната
здравноосигурителна каса не може да притежава лечебни и здравни заведения и аптеки.
Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., нов - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от
01.01.2007 г.) Националната здравноосигурителна каса осъществява събирането,
обработката и контрола на отчетите на лечебните заведения за болнична помощ за
дейностите, предмет на Националния рамков договор.
Раздел IV.
Осигурени лица. Права и задължения
Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., предишна текст
на чл. 33 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Задължително осигурени в
Националната здравноосигурителна каса са:
1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;
2. българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно
живеят на територията на Република България;
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2011 г.)
чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено дългосрочно или
постоянно пребиваване в Република България, освен ако е предвидено друго в
международен договор, по който Република България е страна;
4. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2002 г., в сила от 01.12.2002 г.) лицата с предоставен
статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;
5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) чуждестранните студенти
и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по
реда на Постановление на Министерския съвет № 103 от 1993 г. за осъществяване на
образователна дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр.
52 от 1993 г.; изм., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г., бр. 101 от
2002 г., бр. 89 от 2004 г.) и Постановление на Министерския съвет № 228 от 1997 г. за
приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши
училища на Република България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм., бр. 72 от 1999 г., бр.
101 от 2002 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, извън посочените
в т. 1 - 5, за които се прилага законодателството на Република България съгласно
правилата за координация на системите за социална сигурност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Не са задължително
осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за
социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
Чл. 34. (1) Задължението за осигуряване възниква:
1. за всички български граждани - от влизането на закона в сила, а за
новородените - от датата на раждането;
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 01.01.2007
г

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435