счетоводна къща GMA-Консулт ЕООД, гр.София
GMA-Консулт ЕООД
гр. София

Счетоводни услуги, регистрация на фирми, счетоводни консултации

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Извадка от ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС след последните промени и доп. от 01.01.2013 г.

Пълния текст на кодекса можете да изтеглите тук

ДЯЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПРАВИЛА
Глава първа
ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Предмет
Чл. 1. С този кодекс се уреждат производствата по установяване на задълженията
за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране
на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните
изпълнители.
Законност
Чл. 2. (1) Органите по приходите и публичните изпълнители действат в рамките
на правомощията си, установени от закона, и прилагат законите точно и еднакво
спрямо всички лица.
(2) Когато в международен договор, ратифициран от Република България,
обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на
този кодекс, се прилагат разпоредбите на съответния договор.
Обективност
Чл. 3. (1) Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да
установяват безпристрастно фактите и обстоятелствата от значение за правата,
задълженията и отговорността на задължените лица в производствата по този кодекс.
(2) Административните актове по този кодекс се основават на действителните
факти от значение за случая.
1
(3) Истината за фактите се установява по реда и със средствата, предвидени в
този кодекс.
Самостоятелност и независимост
Чл. 4. Органите по приходите и публичните изпълнители осъществяват
производството самостоятелно. При изпълнение на правомощията си те са независими
и действат само въз основа на закона.
Служебно начало
Чл. 5. Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно,
когато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата
от значение за установяване и събиране на публичните вземания, включително за
прилагането на определените в закона облекчения.
Добросъвестност и право на защита
Чл. 6. (1) Участниците в производствата и техните представители са длъжни да
упражняват процесуалните си права добросъвестно и съобразно добрите нрави.
(2) Всички лица, които са заинтересовани от изхода на производствата по този
кодекс, имат равни процесуални възможности да участват в тях за защита на своите
права и законни интереси.
(3) Органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни да осигурят на
участниците в производствата възможност да упражнят процесуалните си права и
правото си на защита.
Глава втора
КОМПЕТЕНТНОСТ
Компетентен орган
Чл. 7. (1) Актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от
публичен изпълнител, от компетентната териториална дирекция.
(2) Когато органът, започнал производството, установи, че то не е от негова
компетентност, в тридневен срок изпраща преписката на компетентния орган, като
уведомява за това заинтересованите лица.
(3) Определен в закона горестоящ орган може да изземе разглеждането и
решаването на конкретен въпрос или преписка от компетентния орган по приходите,
съответно от публичния изпълнител, в случаите когато са налице основания за отвод
или самоотвод, както и в случаите на трайна невъзможност за изпълнение на
служебните задължения, и да възложи правомощията по разглеждането и решаването
им на друг орган, съответно публичен изпълнител, равен по степен на този, от когото е
иззета преписката или въпросът.
(4) При промяна в обстоятелствата, обуславящи териториалната компетентност,
производството се довършва от органа, който го е започнал.
Компетентна териториална дирекция
Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) (1) Компетентна териториална дирекция на
Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако
е предвидено друго, е:
1. териториалната дирекция по постоянния адрес на физическите лица,
включително едноличните търговци;
2. териториалната дирекция по адреса на управление на неперсонифицираните
дружества и осигурителните каси;
3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица;
4. териториалната дирекция по седалището на клона или по адреса на
търговското представителство на чуждестранното лице;
5. териториалната дирекция по местоизвършване на дейността или на
управлението за чуждестранни лица, непопадащи в обхвата на т. 4, които
осъществяват стопанска дейност в страната, включително чрез място на стопанска
дейност или определена база, или чието ефективно управление е от България;
2
6. териториалната дирекция по местонахождението на първия придобит недвижим
имот за лица, които не попадат в случаите по т. 1 - 5;
7. териториална дирекция - София, когато не може да се установи компетентната
териториална дирекция по правилата на т. 1 - 6;
8. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) териториалната дирекция по последния
постоянен адрес на наследодателя, съответно по седалището на местното юридическо
лице, в случаите по чл. 126.
(2) Адресът на управление за лицата по ал. 1, т. 2 се доказва с нотариално
заверен препис на учредителния договор, като ако в него не е посочен адрес на
управление, за такъв се смята постоянният адрес или съответно адресът на управление
на първия посочен съдружник. В случаите, когато не е представен учредителен
договор, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши
процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни
осигурителни вноски.
(3) Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез
повече от едно място на стопанска дейност, компетентна е териториалната дирекция
по местонахождението на първото възникнало място на стопанска дейност. В случай че
чуждестранното лице не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър
БУЛСТАТ, компетентна териториална дирекция е тази, която първа извърши
процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или задължителни
осигурителни вноски.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите определя със
заповед компетентната териториална дирекция за лицата, които попадат в
териториалния обхват на повече от една териториална дирекция по правилата на ал.
1. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(5) Компетентността относно местните данъци се определя по местонахождението
на общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък
съгласно Закона за местните данъци и такси.
Глава трета
СТРАНИ И УЧАСТНИЦИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
Общи определения
Чл. 9. (1) Страна (субект) в административния процес по този кодекс е:
1. административният орган;
2. всяко физическо или юридическо лице, от чието име или срещу което е
образувано административно производство по този кодекс.
(2) В производствата по този кодекс неперсонифицираните дружества и
осигурителните каси се приравняват на юридически лица. Принудителното събиране се
извършва срещу участващите в неперсонифицираните дружества и в осигурителните
каси лица съобразно тяхното участие.
(3) Участници в административното производство са субектите и всички други
лица, които участват в извършването на процесуални действия.
Дееспособност и представителство
Чл. 10. (1) Всички процесуални действия в административното производство
могат да се извършват лично от дееспособните физически лица.
(2) Малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица
се представляват от техните родители, съответно настойници или попечители.
(3) Юридическите лица се представляват от лицата, които ги представляват по
закон.
(4) Лицата могат да се представляват от пълномощници въз основа на писмено
пълномощно.
3
(5) Органът по приходите или съответният служител следи за наличието на
дееспособност и представителна власт за извършване на съответните действия и при
установяване на липсата им определя срок за отстраняване на нередовността.
(6) В случай че нередовността по ал. 5 засяга извършването на процесуално
действие, което не е условие за допустимостта на производството, и не е отстранена в
определения срок, смята се, че действието не е извършено. Ако действието е условие
за допустимостта на производството и нередовността не е отстранена, производството
се прекратява.
Назначаване на временен или особен представител
Чл. 11. (1) Когато органът по приходите или публичният изпълнител следва да
извърши нетърпящи отлагане процесуални действия спрямо лице, което е
недееспособно и/или няма законен представител, както и при противоречие в
интересите между представител и представляван, той може да поиска от районния съд
по местонахождението му да назначи негов временен, съответно особен представител.
За процесуални действия спрямо малолетни и непълнолетни се прилагат и
разпоредбите на Закона за закрила на детето.
(2) Съдът се произнася по искането с мотивирано определение в закрито
заседание не по-късно от три дни от постъпването му, като определя временния,
съответно особения, представител и срока, за който е назначен. Определението не
подлежи на обжалване.
Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител
Чл. 12. (1) Органът по приходите при спазване на разпоредбите на този кодекс:
1. извършва проверки и ревизии;
2. установява административни нарушения;
3. налага административни наказания;
4. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
5. проверява отчетността на контролираните обекти;
6. проверява счетоводни, търговски или други книжа, документи и носители на
информация с оглед установяване на задължения и отговорности за данъци и
задължителни осигурителни вноски, както и нарушения на данъчното и осигурителното
законодателство;
7. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи,
извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването
на задължения и отговорности за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и
нарушения на данъчното и осигурителното законодателство; изисква заверени копия
на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители;
8. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната
и в чужбина;
9. установява притежаваните имущества, парични средства и материални
ценности, вземания и книжа;
10. извършва предвидените от този кодекс действия за обезпечаване на
доказателства, включително запечатва каси, складове, работилници, офиси, магазини
и други подлежащи на контрол обекти;
11. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения,
документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители
на информация, необходими за осъществяване на контролната дейност;
12. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред,
предвиден в закон;
13. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на
официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите,
въз основа на които са извършени;
14. изисква писмени обяснения;
4
15. възлага експертизи и ползва специалисти;
16. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е
предвидено със закон.
(2) Публичният изпълнител при спазване на разпоредбите на този кодекс:
1. налага мерки за обезпечаване на публични вземания и извършва действия по
събирането им;
2. има право на достъп в подлежащите на контрол обекти;
3. изисква от контролираните лица да декларират банковите си сметки в страната
и в чужбина;
4. установява притежаваните имущества, парични средства и материални
ценности и вземания;
5. изисква от всички лица, държавни и общински органи данни, сведения,
документи, книжа, материали, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители
на информация, необходими за обезпечаване или събиране на публичните вземания;
6. иска разкриване на служебна, банкова или застрахователна тайна по ред,
предвиден в закон;
7. получава безплатен достъп до публичните регистри и безплатно издаване на
официално заверени извлечения на вписванията в тях или на копия на документите,
въз основа на които са извършени;
8. изисква писмени обяснения;
9. възлага експертизи и ползва специалисти;
10. изисква деклариране на определени факти и обстоятелства, когато това е
предвидено в закон;
11. установява административни нарушения;
12. налага административни наказания.
(3) Контролът по ал. 1 и 2 се извършва само в обекти, в които се осъществява
стопанска дейност или управление на стопанска дейност - производствени помещения,
магазини, складове, транспортни средства, офиси, кантори, канцеларии и други
подобни, както и в помещения и места, където се съхраняват материални ценности,
парични средства и счетоводни, търговски и други документи или носители на
информация, свързани с дейността на контролираните лица.
(4) При осъществяването на правомощията по ал. 1 и 2 по отношение на адвокати
и нотариуси се прилагат разпоредбите на Закона за адвокатурата и Закона за
нотариусите и нотариалната дейност.
Задължения на участниците в производствата
Чл. 13. Участниците в производствата са длъжни да оказват съдействие и да
предоставят информация при условията и по реда на този кодекс на органа по
приходите и публичния изпълнител при изпълнение на правомощията им по чл. 12, ал.
1 и 2 .
Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА
Видове задължени лица
Чл. 14. Задължени лица са физическите и юридическите лица, които:
1. са носители на задължението за данъци или задължителни осигурителни
вноски;
2. са задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни
вноски;
3. отговарят за задължението на лицата по т. 1 и 2.
Лица, задължени да удържат и внасят данъци или задължителни осигурителни
вноски
Чл. 15. (1) Когато в закон е предвидено, че определено лице е задължено да
удържа и внася данъци или задължителни осигурителни вноски, за това лице се
5
прилагат правилата, определящи правата и задълженията на субект в производствата
по този кодекс.
(2) Данъци или задължителни осигурителни вноски, удържани и внесени от лицето
по ал. 1, се смятат за платени от името и за сметка на лицето, от чието
възнаграждение или плащане са били удържани, дори и когато не е имало задължение
за удържане.
Отговорно трето лице
Чл. 16. (1) Задължено лице по чл. 14, т. 3 е лице, което в предвидените от закон
случаи има задължение за внасяне на данъка или задължителната осигурителна вноска
на носител на задължението или на лице, задължено да удържа и внася данъци или
задължителни осигурителни вноски, които не са внесени в срок.
(2) За задължените лица по чл. 14, т. 3 се прилагат правилата, определящи
правата и задълженията на субект в производствата по този кодекс.
(3) Отговорността на задълженото лице по чл. 14, т. 3 обхваща данъците и
задължителните осигурителни вноски, лихвите и разноските за събирането им.
Права на задължените лица
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) (1) Задължените лица
имат право:
1. на уважение към честта и достойнството им при осъществяване на
процесуалните действия по този кодекс;
2. да им бъдат разяснявани правата в производствата по този кодекс,
включително и правото на защита в административното, изпълнителното и съдебното
производство, и да бъдат предупредени за последиците от неизпълнение на
задълженията им по този кодекс;
3. на опазване в тайна сведенията, фактите и обстоятелствата, представляващи
данъчна и осигурителна информация;
4. да изискват от органите по приходите и публичните изпълнители при
изпълнение на правомощията им да се легитимират и да показват акта, въз основа на
който се предприемат съответните действия;
5. да им бъдат осигурени и предоставени безплатно:
а) приемането на всички документи, представени от задължени и трети лица
относно публичните им задължения;
б) информация за публичните им задължения и за сроковете, в които следва да
заплатят дължимите от тях данъци, задължителни осигурителни вноски и други
публични задължения;
в) информация за здравноосигурителния им статус и осигурителния им доход;
г) данъчни и други декларации, съдържащи указания за попълването им,
формуляри и други документи, които се изискват или издават въз основа на закон,
които следва да се публикуват и в Интернет страницата на агенцията;
д) възможност за електронен обмен на данни с органите по приходите и
публичните изпълнители;
6. да бъдат информирани за последиците от принудителното изпълнение на
вземания за данъци, други публични вземания и задължителни осигурителни вноски;
7. да искат издаването и да получават в срок актове или други документи, с които
се удостоверяват факти с правно значение или се признава или отрича съществуването
на права или задължения, когато имат правен интерес от това;
8. да обжалват всички актове и действия на органите по приходите и публичните
изпълнители, с които се засягат техни законни права и интереси, по реда, предвиден в
този кодекс.
(2) Органите по приходите са длъжни да осигуряват на страните възможност да
изразят становище по събраните доказателства, както и по предявените искания по
6
реда, предвиден в този кодекс. Страните могат да правят писмени искания и
възражения.
(3) Когато задължено лице действа съобразно писмени указания от министъра на
финансите, орган по приходите или публичен изпълнител, които впоследствие се
окажат незаконосъобразни, начислените лихви вследствие на действията съобразно
дадените указания не се дължат, а определената от закона санкция не се налага.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Указанията за единното
прилагане на законодателството, които са задължителни за органите по приходите и
публичните изпълнители, както и всички отговори или становища с общ методологичен
характер относно данъците или задължителните осигурителни вноски се публикуват.
Публикуването се прави в интернет страницата на съответната администрация, като
може да бъде направено и публикуване в пресата или по друг общодостъпен за
задължените лица начин.
(5) Когато задължено лице заплати целия дължим данък или задължителна
осигурителна вноска за съответния период в законоустановения срок за ползване на
намаление, при установяване на правилността на извършеното плащане то ползва
предвидените в тези случаи намаления на размера на данъка, ако съответната
декларация е подадена в законоустановения срок.
(6) Задължените лица имат право на обезщетение за вредите, причинени им от
незаконни актове, действия или бездействия на органи по приходите и публичните
изпълнители при или по повод изпълнение на дейността им. Отговорността се
реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди,
причинени на граждани.
Отговорност на лицата, задължени да удържат и да внасят данъци или
задължителни осигурителни вноски
Чл. 18. (1) Лице, задължено по закон да удържа и да внася данък или
задължителни осигурителни вноски, което не удържи и не внесе данъка или вноските,
е солидарно отговорно с носителя на задължението за неудържания и невнесен данък
или осигурителни вноски.
(2) В случаите, когато лицето по ал. 1 е удържало данъка или задължителните
осигурителни вноски, но не ги е внесло, то дължи невнесения данък или задължителни
осигурителни вноски, а отговорността на носителя на задължението се погасява.
Отговорност на трето лице - член на орган на управление или управител
Чл. 19. (1) Когато член на орган на управление или управител на задължено лице
по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви
пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да
бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, той
отговаря за несъбраното задължение.
(2) Управител или член на орган на управление, който недобросъвестно извърши
плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл.
14, т. 1 или 2 , представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или
отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-
ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е
намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни
вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до
размера на намалението на имуществото.
Поредност
Чл. 20. В случаите по чл. 19 обезпечението и принудителното изпълнение се
насочва първо срещу имуществото на задълженото лице, за чието данъчно или
осигурително задължение отговарят членовете на органите на управление или
управителите им.
Реализиране на отговорността
7
Чл. 21. (1) В случаите по чл. 16, 18 и 19 отговорността на третите лица се
установява с ревизионен акт.
(2) Отговорността на третите лица се реализира и в случаите, когато по
отношение на длъжника са налице обстоятелствата по чл. 168, т. 5, 6 и 7 .
(3) Отговорността на третите лица отпада с отпадането на задължението, за което
е установена с влязъл в сила акт. В този случай връщането на платени суми се
извършва по реда на глава шестнадесета, раздел първи.
Глава пета
СРОКОВЕ
Установяване и изчисляване на сроковете
Чл. 22. (1) Срокът в административното производство е 14-дневен, когато не е
установен от закона или определен от органа по приходите, съответно от публичния
изпълнител. Органът по приходите и публичният изпълнител не могат да определят
срок, по-кратък от 7 дни.
(2) Сроковете се изчисляват по години, месеци, седмици и дни.
(3) Срокът, който се брои по години, изтича на същото число и в същия месец на
съответната година, а когато такова число няма - в края на съответния месец.
(4) Срокът, който се брои по месеци, изтича на съответното число на последния
месец, а ако последният месец няма съответното число, срокът изтича в последния му
ден.
(5) Срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната
седмица.
(6) Срокът, който се брои на дни, се изчислява от деня, следващ деня, от който
започва да тече срокът, и изтича в края на последния му ден.
(7) Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича
в следващия след него присъствен ден.
(8) Последният ден на срока продължава до края на двадесет и четвъртия час, но
ако трябва лично да се извърши или представи нещо пред органа по приходите или
публичния изпълнител, срокът изтича в момента на приключване на работното време.
Спазване на срока
Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Срокът е спазен,
когато действието е извършено или документите са подадени пред надлежния орган
или са получени от страната преди изтичането на срока, определен по реда на чл. 22 .
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Срокът се смята за
спазен и когато изпращането или получаването на документите е станало чрез
пощенски оператор, куриер или по електронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис на подателя, както и когато са подадени пред ненадлежен орган по
чл. 5 , преди изтичането му.
Установяване спазването на срока
Чл. 24. (1) Спазването на срока по чл. 23 се установява от наличието на поне
едно от следните обстоятелства:
1. пощенско клеймо или отпечатък с датата на подаване;
2. заверка от пощенския служител с датата на подаване;
3. заверка от служител в куриерска служба с датата на подаване;
4. дата на изпращане на електронното съобщение;
5. дата на входящия номер на подадените документи.
(2) При противоречие между данните по ал. 1, т. 1 - 3 пощенският оператор
издава удостоверение за потвърждаване на датата на подаване.
Продължаване на срока
Чл. 25. Определените от органа по приходите или публичния изпълнител срокове
могат да бъдат продължени по молба на заинтересованото лице, подадена преди
8
изтичането на срока, ако това се налага по уважителни причини. Продължаването на
срока не може да надхвърля размера на съответния срок, определен в закона.
Възстановяване на срока
Чл. 26. Относно възстановяването на сроковете в административното
производство по този кодекс се прилагат разпоредбите на
Административнопроцесуалния кодекс.
Погрешно определен срок
Чл. 27. (1) Когато орган по приходите или публичен изпълнител определи по-
дълъг срок от установения в закона, извършеното след законния срок, но преди
изтичането на определения от органа срок, действие не се смята за просрочено.
(2) Когато орган по приходите или публичен изпълнител определи по-кратък от
установения от закона срок, прилага се законният срок.
Глава шеста
СЪОБЩЕНИЯ
Адрес за кореспонденция
Чл. 28.(Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Адресът за
кореспонденция е:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) постоянният адрес - за
физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър
БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните
търговци - адресът на управление;
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) адресът на управление - за
местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете
на чуждестранни лица, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за
кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на
управление;
3. адресът по мястото на извършване на дейността или управлението, ако не е
налице адрес по т. 2 - за чуждестранни лица, които извършват стопанска дейност в
страната чрез място на стопанска дейност или определена база; когато
чуждестранното лице осъществява стопанска дейност чрез повече от едно място на
стопанска дейност в страната - адресът за кореспонденция е адресът по мястото на
извършване на дейността на първото възникнало място на стопанска дейност или
определена база;
4. адресът на първия придобит недвижим имот - за чуждестранни лица, придобили
недвижим имот на територията на страната и непопадащи в обхвата на т. 1, 2, 3 и 5;
5. адресът на управление за неперсонифицираните дружества и осигурителните
каси; когато в договора не е посочен адрес на управление, адресът за кореспонденция
е постоянният адрес, съответно адресът на управление на първия посочен в договора
съдружник; когато не е представен договор, адресът за кореспонденция е постоянният
адрес, съответно адресът на управление на съдружника, спрямо когото е извършено
първото процесуално действие по установяване на задълженията за данъци или
задължителни осигурителни вноски.
(2) Всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес
за получаване на съобщения.
(3) В случаите на започнало производство по този кодекс, за което лицето е
редовно уведомено, то е длъжно да съобщи писмено на водещия производството орган
по приходите в тридневен срок от предприемане на действия за промяна на адреса си
за кореспонденция. В противен случай всички актове и документи в това производство
се прилагат към преписката и се смятат за редовно връчени.
(4) При отсъствие за повече от 30 дни от адреса за кореспонденция законните
представители на юридическите лица и едноличните търговци упълномощават лице, на
което да се връчват съобщенията и другите актове.
9
(5) Физически лица, спрямо които е започнало производство, за което са
уведомени, и които пребивават повече от 30 последователни дни в чужбина, са
длъжни да посочат лице на територията на страната, което да ги представлява пред
органите по приходите и на което да се връчват съобщенията и другите актове.
Връчване на съобщения
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) (1) Връчването на
съобщенията в административното производство се извършва на адреса за
кореспонденция на субекта.
(2) Връчването се извършва от органа по приходите или от друг служител
(връчител).
(3) Съобщенията могат да се връчват чрез изпращане на писмо с обратна разписка
чрез лицензиран пощенски оператор, в която се вписва извършеното действие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г.) Съобщенията могат да се
връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на
квалифициран електронен подпис на органа по приходите.
(5) Връчването може да стане чрез общината или кметството, ако в населеното
място, където трябва да се извърши, няма орган по приходите, съответно връчител.
(6) Съобщенията се връчват на лицето, негов представител или пълномощник,
член на орган на управление или на негов служител, определен да получава книжа
или съобщения,
(7) Освен на лицата по ал. 6, съобщение на физическо лице, включително
едноличен търговец, може да се връчи и на пълнолетен член на домакинството му,
както и на пълнолетно лице, което има същия постоянен адрес, ако се съгласи да го
приеме със задължението да го предаде.
(8) Съобщенията на физическите лица могат да се връчват и по месторабота
лично или чрез лицето, определено да приема съобщенията на работодателя, ако се
съгласи да го приеме със задължение да го предаде.
(9) Съобщението може да се връчи и на всяко друго място, когато се получава
лично от лицето или от негов представител.
(10) Длъжностното лице, извършило връчването, връща своевременно разписката,
която се прилага към преписката.
Удостоверяване на връчването
Чл. 30. (1) Връчването на съобщението се удостоверява с подпис на получателя
или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите
му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението.
(2) Лицето, което връчва съобщението, удостоверява с подписа си датата и
начина на връчването, както и имената и длъжностното си качество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Съобщението, изпратено по пощата с обратна
разписка, се смята за връчено на датата, на която обратната разписка е подписана от
някое от лицата по чл. 29, ал. 6, 7 и 8.
(4) Отказът да се приеме съобщението се удостоверява с подписа на връчителя,
съответно на органа по приходите, и поне на един свидетел, който не е служител на
администрацията, като се отбелязват трите имена и адресът му и се прави бележка за
това в разписката. Когато връчването се извършва чрез общината, кметството или
лицензиран пощенски оператор, съответният служител удостоверява с подписа си
направения отказ. В тези случаи съобщението се смята за връчено на датата на отказа.
(5) Съобщението по телефакс се удостоверява писмено от длъжностното лице,
което го е извършило, както и от потвърждението за получаване.
(6) Електронното съобщение се смята за връчено, когато адресатът изпрати
потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на
електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на
компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се
10
удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в
информационната система.
(7) Връчването на съобщението на физическо лице по местоработата му се
удостоверява с подпис на лицето или на друго лице, определено да получава
съобщенията на работодателя.
Особени правила за връчване
Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) На лишено от
свобода и на задържано под стража лице съобщението се връчва чрез
администрацията на съответните учреждения.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)
(3) На пребиваващ в страната чужденец, извън случаите по чл. 28 , съобщението
се връчва на адреса, заявен в службите за административен контрол на чужденците.
Връчване чрез прилагане към досието
Чл. 32. (1) Връчване чрез прилагане към досието се извършва в случаите, когато
лицето, неговият представител или пълномощник, член на орган на управление или
служител, определен да получава съобщения или книжа, не е намерен на адреса за
кореспонденция, след най-малко две посещения през 7 дни.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват с протокол за всяко посещение на
адреса за кореспонденция.
(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат, когато са налице безспорни
доказателства, че адресът за кореспонденция по чл. 28 е несъществуващ.
(4) Съобщението за връчването се поставя на определено за целта място в
териториалната дирекция. Съобщението се публикува и в Интернет.
(5) Заедно с поставяне на съобщението органът по приходите изпраща и писмо с
обратна разписка, както и електронно съобщение, в случай че лицето е посочило
електронен адрес.
(6) В случай че лицето не се яви до изтичането на 14-дневен срок от поставянето
на съобщението, съответният документ или акт се прилага към преписката и се смята
за редовно връчен.
(7) Датите на поставяне и сваляне на съобщението се отбелязват от органа по
приходите върху самото съобщение.
Приложимост на разпоредбите
Чл. 33. По реда и в сроковете, посочени в тази глава, се връчват всички
подлежащи на връчване актове, документи и книжа, издавани от органите по
приходите и публичните изпълнители, с изключение на актовете, документите и
книжата за реализиране на административнонаказателната отговорност, за които се
прилага Законът за административните нарушения и наказания.
Глава седма
СПИРАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО
Спиране на производст

За връзка с нас ползвайте следните:

Пишете ни Намерете ни във Facebook Пишете ни на Skype

Счетоводна къща
GMA-Консулт ЕООД - гр. София

Моб: 0887 218 435